ผอ.ศพช.ชลบุรี บรรยาย “การขับเคลื่อนจิตอาสาผ่านกลไกการพัฒนาอาชีพและรายได้” ที่กองทัพภาคที่ ๑

         ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเชิญชวนและการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา” ในวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพฯ และภาค ๑ – ๔ ผู้แทนจิตอาสา ๙๐๔ ระดับหัวหน้าเขต จังหวัด อำเภอขึ้นไป จำนวน ๖๐ คน
         การสัมมนาครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายอิรยศ เอนก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาผ่านกลไกการพัฒนาอาชีพและรายได้” ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ น.โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ บทบาทหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน งานจิตอาสาของกรมฯ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลไปสู่ บ้านพี่ เมืองน้อง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน งาน ๑๐๘ อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย โครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๕
        นอกจากการทำหน้าที่วิทยากร ยังได้ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกระบวนการในการแบ่งกลุ่มสัมมนา จำนวน ๓ กลุ่ม ตามหัวข้อ ดังนี้ ๑) การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ๒) การวางระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ๓) การบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ปรากฏผลการสัมมนาได้นำเสนอต่อรองผู้บัญชาการโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และจะได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจิตอาสาในการเชิญชวนและการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

(Visited 1 times, 1 visits today)