ศพช.ชลบุรี จัดฝึกอบรม โคก หนอง นา โมเดล น้องใหม่ ระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย จ.ยโสธร 360 คน

🙋‍♂️🏡 ศพช.ชลบุรี ดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 4

📆 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 07:30 – 17:30 น.

📌นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 แก่เจ้าของแปลงฯ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ของจังหวัดยโสธร จำนวนทั้งสิ้น 360 คน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📖 ประเด็นการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าอบรมในวันนี้ ได้แก่
(1)เรียนรู้รายวิชา 9 ฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียง
(2)เรียนรู้กิจกรรมฝึกปฏิบัติ “เอามื้อสามัคคี”
(3)เรียนรู้รายวิชา ถอดบทเรียนจากกิจกรรม เอามื้อสามัคคี
(4)กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

🎀 ช่วงหลังกิจกรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี ได้ประชุมสรุปถอดบทเรียนหลังการดำเนินงาน (AAR) เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในวันต่อไป

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กสิกรรมธรรมชาติ

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)