ศพช.ชลบุรี บุกโรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

🔔📢 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จัดชุดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่ ฝึกอบรมพนักงานโรงงาน ใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกอาชีพการทำแซนวิส เพิ่มรายได้ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย📣📢

🎯 วันที่ 29 กันยายน 2565
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงาน ชุดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ศพช.ชลบุรี ได้แก่ นางศรีธารา แหยมคง น.ส.อำภา ศรีรุ้ง และ น.ส.นุชจรีย์  อุปสัย ดำเนินการ ฝึกอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพนักงานโรงงาน นิเคสยามอลูมิเนียม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 70 คน พร้อมทั้ง ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “การทำแซนวิสรักษ์โลก” เพื่อให้พนักงานโรงงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม และสามารถสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไปในอนาคต
🕖 13.30 น. บรรยาย แนวคิดการพัฒนาเเพื่อพึ่งตนเอง องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง
🚀 14.00 น. บรรยายประกอบสื่อ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “การทำแซนวิสรักษ์โลก”
🌱 14.20 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การทำแซนวิสรักษ์โลก”
💡  15.30 น. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ 👍
👍 15.45 น. สรุปผลการฝึกอบรม การคิดต้นทุน กำไร และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง 👍

❤️ พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

(Visited 1 times, 1 visits today)