ศพช.ชลบุรี บูรณาการความร่วมมือ Gistda สรุปผลงาน 6 เดือน วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนา 7 จังหวัดภาคตะวันออก

🙋‍♂️🏡 ผอ.ศพช.ชลบุรี ประชุมร่วมกับผู้บริหาร GISTDA สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ของนักภูมิสารสนเทศ ประจำเขตบริการ ศพช.ชลบุรี
📆 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
📌 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ให้การต้อนรับ นางมิ่งขวัญ กันธา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในโอกาสมาติดตามการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ของนักภูมิสารสนเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธนโชติ เสน่ห์พูด (บูม) และ นายธนวัฒน์ ปรีชาโชติ (พีท)
🎗 ในการนี้ ผอ.ศพช.ชลบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นักภูมิสารสนเทศ จาก GISTDA และสรุปภาพรวมโครงการฯ จากผู้บริหาร GISTDA พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไปในอนาคต
💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good
📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

          

(Visited 1 times, 1 visits today)