ศพช.ชลบุรี อบรมครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. น้องใหม่ ออนไลน์ ไปที่วัฒนานคร

16 กันยายน 2564 ครัวเรือนต้นแบบรายใหม่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 22 คน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” โดยวิทยากรรับเชิญ ครูพาทำ คุณสมจิตร สังข์ชม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบพื้นที่ตามบริบทภูมิสังคม การบริหารจัดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การเตรียมดิน น้ำ คลองไส้ไก่ สวนดอกไม้ไล่แมลง การปลูกป่า 5 ระดับ การพัฒนาดินโดยหญ้าแฝก การทำปุ๋ยหมัก ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร และลงมือปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง ที่สวนพัฒนากร บ้านทางหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ ได้รับการประสานให้คำปรึกษา และความรู้เพิ่มเติม จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (ศพช.ชลบุรี) ทางระบบอินเตอร์เนท ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จะได้นำความรู้ที่ได้นำไป สืบ สาน รักษา ต่อยอด ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลภาพ และข่าว โดย ศพช.ชลบุรี

#UNFAO
#SDGforAll
#โคกหนองนา
#WorldSoilDay
#โคกหนองนาโมเดล
#KhoknongnaCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#Khoknongnamodel
#GlobalSoilPartnership
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#KhoknongnamodelCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)