สวัสดีปีใหม่ 2565 ศพช.ชลบุรี อาราธนาอำนาจคุณ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไป

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 จนถึงปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่เรือนกลางสระน้ำ “หอพระพุทธพัฒนปชานาถ” และที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพีฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
         ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนอำนาจคุณ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจรฺิญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เทอญ

🎉🎀 Happy New Year 2022 🎄💖🎁 

(Visited 1 times, 1 visits today)