อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ ศพช.ชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกอาชีพแก้จนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างรายได้ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท Video Conference เน้นย้ำ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การต่อยอดผลผลิตจากการฝึกอบรมอาชีพ มาสร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศพช. ด้วยปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มมูลค่าด้วยการใส่กระถางให้สวยงาม จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด สามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์ฝึกอาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างรายได้ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทีมข่าว ศพช.ชลบุรี : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)