นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 119 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

19 มกราคม 2565 /

21:02 น.

ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 119 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

18 มกราคม 2565 /

16:47 น.

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ครั้งที่ 2/ 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

18 มกราคม 2565 /

12:36 น.

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 119 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด

18 มกราคม 2565 /

12:29 น.