📣📣ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌱🌱

10 กรกฎาคม 2565 /

11:53 น.

📣เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ ศพช.ชลบุรี

26 มิถุนายน 2565 /

23:25 น.