📣ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565

20 กรกฎาคม 2565 /

19:22 น.