ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอิรยศ เอนก

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 119 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

18 มกราคม 2565 /

16:47 น.

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ครั้งที่ 2/ 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

18 มกราคม 2565 /

12:36 น.

หนังสือสั่งการ

เอกสารพัฒนาชุมชนทั่วไทย