ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

“ผนึกกำลังนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงภาคตะวันออก 7 อำเภอบำบัดทุกข์ 7 บำรุงสุข แบบบูรณาการฯ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2” “ขับเคลื่อนงานจิตอาสา เชื่อมโยงการพัฒนา สู่การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่”

26 มกราคม 2566 /

23:13 น.

🎬ต่อเนื่องวันที่ 3 ของการฝึกอบรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 “ศพช.ชลบุรี ติดอาวุธ เสริมพลังนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมาย : MOI บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน”

25 มกราคม 2566 /

22:08 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายคนอง ส่งช่วย

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-700-1534

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

คลังสื่อ