ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสุรพล ศรจิตต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

หนังสือสั่งการ

เอกสารพัฒนาชุมชนทั่วไทย