ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอิรยศ เอนก

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกาาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

หนังสือสั่งการ

เอกสารพัฒนาชุมชนทั่วไทย